P/ KOMATSU PC 210, 240, 290

Ano ----
Preço 1 350,00€
detalhe

P/ HITACHI 210

Ano ----
Preço 1 250,00€
detalhe

BE1707

Ano DIVERSOS
Caterpillar 320
Preço:
3.950,00 €
detalhe

BE1708

Ano DIVERSOS
Caterpillar 320
Preço:
3.900,00 €
detalhe

BE1709

Ano DIVERSOS
Caterpillar 320
Preço:
2.250,00 €
detalhe

Balde 8580

Ano DIVERSOS
Globus Máquinas 16t 
Preço: 1.250,00 €
detalhe

BE1714

Ano DIVERSOS
Limpeza Articulado 
Preço:
1.950,00 €
detalhe

BM1702

Ano DIVERSOS
JCB 8080ZTS
Preço:
550.00 € 
detalhe

Balde 77131024

Ano DIVERSOS
Morin Cavilha M3
Preço:
950,00 €
detalhe

Balde 77041964

Ano DIVERSOS
Morin Cavilha M3
Preço:
 500,00 €
detalhe

Balde 23150

Ano DIVERSOS
Morin Cavilha M3
Preço:
 400,00 €
detalhe

BM1710

Ano DIVERSOS
Morin M1
Preço:
 450,00 €
detalhe

Balde 43841658

Ano DIVERSOS
Morin M1
Preço:
 400,00 €
detalhe

Balde 77011922

Ano DIVERSOS
Morin M1
Preço:
 375,00 €
detalhe

Balde 77013505

Ano DIVERSOS
Morin M1
Preço:
 350,00 €
detalhe

Balde 43840275

Ano DIVERSOS
Morin M0
Price:
 350,00 €
detalhe

Balde 77041931

Ano DIVERSOS
Arden QA20
Preço:
 500,00 €
detalhe

Balde 77033963

Ano DIVERSOS
Arden QA10
Preço:
 450,00 €
detalhe

Balde 151963

Ano DIVERSOS
Arden QA10
Preço:
 200,00 €
detalhe

Balde 77036375

Ano DIVERSOS
Arden QA10
Preço:
 375,00 €
detalhe

Balde 77034968P

Ano DIVERSOS
Arden QA10
Preço:
 325,00 €
detalhe

Balde 77011633

Ano DIVERSOS
Arden QA10
Preço:
 350,00 €
detalhe